สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ


กิจกรรมเว็บไซต์การ์ตูนไทย ( www.cartoonthai.in.th )

เว็บไซต์เป็นสื่อเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่สามารถรองรับ และเผยแพร่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชน บุคลากรทาง การศึกษาในราคาที่ไม่สูงนัก เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถ โต้ตอบระหว่างผู้รับและผู้ส่งสารอย่างรวดเร็ว (Two way communication) โดยเฉพาะการสื่อสารกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก ได้จัดตั้งเว็บไซต์การ์ตูนไทย www.cartoonthai.in.th ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ทางการ์ตูนไทย ตลอดจนเป็นเวทีสร้างสรรค์ ในการพัฒนาบุคลากรการ์ตูนรุ่นใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์การ์ตูนไทย

  • ๑. เพื่อรวบรวม นำเสนอ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะการ์ตูน และองค์ความรู้จากกิจกรรมที่สถาบันการ์ตูนไทย หรือองค์กรอื่น ๆ จัดขึ้น
  • ๒. รวบรวม เผยแพร่เกียรติประวัติ ผลงานนักการ์ตูนไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • ๓. เป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถทางการ์ตูนของเยาวชน
  • ๔. เป็นช่องทางจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพทางการ์ตูนของเยาวชนไทย
  • ๕. เชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรการ์ตูนในการพัฒนา เสริมสร้าง สนับสนุนการใช้สื่อการ์ตูนเพื่อสุขภาวะแก่สังคมไทย

มูลนิธิเด็ก :ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสนับสนุนสิทธิเด็ก ช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ทั้งได้ริเริ่ม  สนับสนุน  และร่วมมือส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว  และสังคมไทย

สถานที่ติดต่อ:

มูลนิธิเด็ก  ๙๕/๒๔ หมู่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน  จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐  โทรศัพท์.๐–๒๘๑๔–๑๔๘๑-๗  โทรสาร ๐–๒๘๑๔–๐๓๖๙ 

E-mail : children@ffc.or.th

website : www.ffc.or.th  

facebook : https://www.facebook.com/ffcthailand


คณะกรรมการมูลนิธิเด็ก

ผู้ร่วมก่อตั้ง:.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว   

ประธานกรรมการ:.นพ. ประเวศ วะสี

รองประธานกรรมการ คนที่ ๑:คุณหญิงอัมพร มีศุข

รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ :.นพ.อารี  วัลยะเสวี

รองประธานกรรมการ คนที่ ๓ :นพ. วิชัย โชควิวัฒน

กรรมการผู้จัดการ : รศ.ดร. ประกอบ คุปรัตน์  

กรรมการและเหรัญญิกและที่ปรึกษาทางกฎหมาย :นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร:นายโสภณ สุภาพงษ์

กรรมการ:นพ. สันต์  สิงหภักดี  

กรรมการและเลขานุการ:นายพิภพ ธงไชย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ :นางทศสิริ พูลนวล

 


 

สถาบันการ์ตูนไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิเด็ก ทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการ์ตูน เชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากร เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะการ์ตูนสู่วิชาชีพ และเปิดเวทีแก่เยาวชนการ์ตูนรุ่นใหม่ ตลอดจนเผยแพร่การนำศิลปะการ์ตูนมารับใช้สังคมไทยอย่างสร้างสรรค์

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ์ตูนไทย  ได้โดย

- เป็นอาสาสมัคร

- อาสาสมัครวิทยากร ครู พี่เลี้ยง ฯลฯในการฝึกอบรมศิลปะการ์ตูน

- อาสาสมัครจัดทำเว็บไซต์การ์ตูนไทย www.cartoonthai.in.th

- อาสาสมัครเขียน รายงานข่าว บทความด้านศิลปะ และงานการ์ตูน เผยแพร่ในเว็บไซต์การ์ตูนไทย

- ผลิต, เสนอต้นฉบับการ์ตูนสร้างสรรค์แก่สถาบัน ฯ

- บริจาคทุนทรัพย์สมทบงานสื่อการ์ตูนเพื่อเด็กด้อยโอกาส สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

- สนับสนุนสื่อที่ผลิตโดย สถาบันการ์ตูนไทย

 

สถานที่ติดต่อ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก   

460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 บางพลัด กทม. 10700 

โทรศัพท์  02-881-1734 ต่อ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

โทรสาร  02-424-6280, 02-424-6404

อีเมล์

ติดต่อสถาบันฯ : cartoonthai_ffc@hotmail.com, cttffc@gmail.com
กองบรรณาธิการ : cttbook@gmail.com

สนับสนุนการซื้อหนังสือการ์ตูนเพื่อเด็กในพื้นที่ขาดโอกาส :helpus.cttbook@gmail.com

Website : www.cartoonthai.in.th  

Facebook : page&group : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก


 


คณะกรรมการสถาบันการ์ตูนไทย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: ศ.นพ. ประเวศ วะสี  คุณหญิงอัมพร มีศุข 

ที่ปรึกษาและกรรมการ: นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  รศ. ดร. ประกอบ คุปรัตน์  นายพิภพ ธงไชย

ประธาน: นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์  

กรรมการ: นายสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร)  นางทศสิริ พูลนวล

คณะกรรมการสร้างสรรค์: นายสุรพล พิทยาสกุล (พล ข่าวสด)นายดินหิน รักพงษ์อโศก นายสิทธิพร กุลวโรตตมะ

ผู้จัดการ: นางสุดใจ พรหมเกิด

ผู้ช่วยผู้จัดการ :นางสาวพวงผกา แสนเขื่อนสี

งานเผยแพร่รณรงค์และกิจกรรมระดมทุน :นางสาวกัญญพิมล หวังสุข

...........................................................................................................................................................................................

Cartoonthai Institute is the project under Foundation for Children (FFC.). Aims to promote and develop the Thai media, comics that are part of Thai culture to benefit society. To cooperation with Thai cartoonist to creative a comic media for children and young people with various  Writing and drawing, design and media production, etc. to integrate both a comic writer and social media aware of the benefits of the cartoons.

 

ภารกิจของสถาบันการ์ตูนไทย

วิสัยทัศน์        :   เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสร้างเสริมและสนับสนุนสังคมด้านสื่อและกิจกรรมการ์ตูน

    ซึ่งเป็นสื่อประเภทวัฒนธรรมประชานิยม

พันธกิจ          :   เผยแพร่ความรู้สนับสนุน และผลิตสื่อการ์ตูนรับใช้สังคมไทย

ปรัชญา          :   วัฒนธรรมสื่อสะท้อนวัฒนธรรมสังคม สร้างสื่อสร้างสรรค์จึงจะสร้างสังคมสร้างสรรค์


กิจกรรม สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

๑. กิจกรรมวิชาการ : รวบรวม ศึกษา วิจัย ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะการ์ตูน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสัมมนา อภิปราย, การศึกษาวิจัย การผลิตสื่อวิชาการ การฝึกอบรม ฯลฯ

๒. กิจกรรมเครือข่ายการ์ตูนไทย : เชื่อมโยงบุคลากรการ์ตูนและองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามาสร้างสรรค์กิจกรรมการ์ตูนอย่างหลากหลาย

๓. กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ : ส่งเสริม เผยแพร่ และผลิตผลงานการ์ตูนมีคุณภาพ สนับสนุนเรื่องลิขสิทธิ์ของผลงานการ์ตูน และเปิดเวทีแสดงความสามารถทางการ์ตูนแก่เยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์สื่อการ์ตูนรับใช้สังคมไทย

ดำเนินงานผลิตสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์สังคมเพื่อจัดจำหน่ายระดมทุน ดังนี้

-  หมวดวิชาการ / กิจกรรมการ์ตูน (เพื่องานวิชาการ / กิจกรรมสถาบันฯ)

นำเสนอให้สังคมเห็นถึงคุณค่าของสื่อการ์ตูนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งเพื่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก-เยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมการอ่าน  อาทิ ชุดศิลปะ เก่งคิดเก่งวาด การ์ตูนมหัศจรรย์แห่งการพัฒนาสมอง ฯลฯ

-  หมวดการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน

เน้นการ์ตูนที่ตอบสนองและกระตุ้นการสงสัยใฝ่รู้ของเด็ก ๆ และนำมาซึ่งการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา อาทิ ชุด สิ่งประดิษฐ์ของโลก, ทำไมหนอ, โครงการความร่วมมือการ์ตูนวิทยาศาสตร์กับ สวทช. ฯลฯ

-  หมวดวรรณกรรมการ์ตูน

                เป็นหมวดการ์ตูนที่เปิดเวทีนำเสนออัตลักษณ์ของเส้นสายการ์ตูน ผสมผสานการนำเสนอคุณค่าที่ดีงามแก่สังคมไทย  การอยู่ร่วมกันอย่างยอมรับในความแตกต่างทั้งความคิด ความเชื่อ ชาติพันธุ์ การรู้จักพลังและศักยภาพของตนเอง / การบ่มเพาะอุดมคติที่ดีงาม ฯลฯ อาทิ  ชุด โรงเรียนเม็ดกวยจี๊, อุดมสุข, พระจันทร์ที่ไม่เคยโดนเหยียบ, ณ กาลครั้งหนึ่งซึ่งมีรัก ฯลฯ

 


“หากจะปรับสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งปัญญา

จำเป็นต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่าน

ให้เป็นวัฒนธรรมของชาติ และทำให้เกิดทั่วแผ่นดิน”

                                      ศ.นพ.ประเวศ วะสี
                                       ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก